Taisyklės ir naudojimosi sąlygos

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakČomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „www.essencedeparis.lt“ (toliau E-parduotuvė) internetineje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas elektroniniu paštu.

1.3Sutikdami su šių Taisyklių sąlygomis ir prisijungdami prie E-parduotuvės, Jūs priimate visas šių Taisyklių sąlygas ir įsipareigojate jų laikytis. 

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama E-parduotuvėje, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, numatyta LR Įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

2.2. Užsisakant prekes E-parduotuvėje, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

2.3 Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

2.4. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5 Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) pirkėjo asmens duomenų trečiosiosms šalims išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (pvz. pašto kurjeriui)

2.6Jei Jums kiltų su privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte kokių nors prašymų/nusiskundimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis į mus šiuo el. paštu info@essencedeparis.lt

3. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę (es), suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“.

3.2 Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma E-parduotuvės duomenų bazėje.

4. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes E-parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su E-parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (laišku, faksu ar elektroniniu paštu) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.

4.3 Taisyklių 4.2 punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis”.

4.4 Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, ar praplėštas įpakavimas.

4.5 Pirkėjas registracijos formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Jei bus paskeitę Pirkėjo duomenys ir E-Parduotuvė apie tai nebus informuota, Pirkėjas prisiima visa dėl to kylančią nuostolių riziką.

4.6Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos ir Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo mygtuko „Patvirtinti užsakymą ” paspaudimo. Per šį terminą nepatvirtinus mokėjimo pavedimo, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.

4.7 Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.8 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4.9 Pirkėjas, naudodamasis E-parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.10E-parduotuvė neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami E- parduotuvės paslaugomis.

6. PARDAVĖJO TEISĖS ir pareigos

6.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2 Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės darbą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

6.3 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

6.4 Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir E-parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis E-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

6.3 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

6.4 Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

6.5 Nutraukus sutartį, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus už grąžintą tvarkingą prekę (jeigu prekė yra grąžintina) per 7 dienas. Grąžinama prekė turi būti kruopščiai supakuota, kad nebūtų pažeista siuntimo metu (dažniausiai pakuotė, kurioje buvo gauta prekė nėra tinkama grąžinimui).

7. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

7.1 Prekių kainos E-parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM.
7.2 Apmokant per PayPal elektroninę sistemą.

7.3 Pirkėjas įsipareigoja sumokėti per 2 (dvi) darbo dienas, priešingu atveju jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi minėtaisiais atvejais prekių siuntinys pagal Pirkėjo pateiktą užsakymą pradedamas formuoti tik gavus apmokėjimą už prekes.

8. PREKIŲ PRISTATYMAS

8.1 Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą, bei savo kontaktinę informaciją.

8.2 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.3 Prekių pristatymas yra mokamas. Prekės pristatomos naudojantis Lietuvos pašto ar kurjerių tarnybų paslaugomis.

8.4 Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti prekes Pirkėjui per 3 darbo dienas. Šis terminas netaikomas tais atvėjais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

8.5 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.6 Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

8.7 Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

8.8 Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 4.2 punktu, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t.y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.

9. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

9.1. E-parduotuvėje įsigytų prekių grąžinimas vyksta remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 ” Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ” naujos 2014 m. liepos 22 d. redakcijos Nr. 738 II skyriaus pirmo skirsnio 17 punktu, kuriame sakoma, kad Pirkėjo reikalavimas nusipirktus tinkamos kokybės parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus pakeisti analogiškomis arba grąžinti sumokėtus pinigus gali būti tenkinamas tik tuomet, kai tai padaryti sutinka Pardavėjas.

9.2. Prekes, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektacija Pardavėjas pakeičia arba priima atgal per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos. Nepatikusias prekes Pirkėjas grąžina savo transportu arba apmoka grąžinimo išlaidas, t.y. prekės siuntimo kaštai išskaičiuojami iš grąžintinos užsakymo sumos.

9.3. Pirkėjui nusprendus nutraukti sutartį ir informavus apie tai Pardavėją, Pirkėjas praranda teisę naudotis preke nuo pranešimo išsiuntimo datos. Pranešimo išsiuntimo data ir laikas nustatomas pagal Pirkėjo pranešimo išsiuntimo laiką. Jei nustatoma, kad prekė buvo vartota (naudota) po pranešimo išiuntimo, Pardavėjas turi teisę atsisakyti nutraukti sutartį.

9.4. Pirkėjas gali pasinaudoti prekių grąžinimo teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos ir yra grąžintina. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekės nėra pilnai sukomplektuotos ir tinkamai supakuotos, Pardavėjas arba jo atstovas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

9.5. Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę analogiška tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti sumokėtus pinigus už prekę ir jos pristatymą per 7 dienas nuo prašymo pateikimo. Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje.
9.6. Nusipirkę netinkamos kokybės parfumerijos prekę, Jūs, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697  ” Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ” nauja 2014 m. liepos 22 d. redakcija Nr. 738, turite teisę grąžinti tokią prekę mums per 14 ( keturiolika ) darbo dienų nuo pristatymo dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums yra grąžinami sumokėti pinigai.

9.7. Kokybiškos parfumerijos prekės negali būti grąžinamos.

9.8. Grąžinamos prekės turi būti: a) originalioje tvarkingoje pakuotėje;  b) prekės turi būti Pirkėjo nesugadintos;  c) prekės turi būti nepraradusios prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);  d) grąžinamos  prekės turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gautos Pirkėjo;

9.9. E-parduotuvėje parduodami kvepalai daugkartinio naudojimosi buteliukuose nėra supakuoti taip, kaip supakuojami kvepalų buteliukai, t.y. dėžutė nėra apvilkta celofanu, todėl jie yra negrąžinami, nebent dėl tam tikrų aplinkybių Pardavėjas sutinka Kvepalus priimti atgal.

9.10. Grąžinamos prekės pristatomos Pardavėjo pageidaujamu adresu. Būtina naudotis kurjerių tarnybos paslaugomis .

9.11. Norėdami grąžinti prekę mums, Jūs prieš tai privalote susisiekti su mumis elektroniniu paštu: info@essencedeparis.lt

10. ATSAKOMYBĖ

10.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų netikslumo.

10.2. Už pirkimo- pardavimo sutarties, kuri buvo sudaryta E-parduotuvėje, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.3. Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą (atskleidimą) trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo registracijos duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.

10.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo E-parduotuvėje esančias nuorodas.

10.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

10.6. Mes neatsakome už tai, jeigu klientas yra alergiškas sudėtinėms parfumerijos ar kosmetikos dalims arba naudoja parfumerijos ar kosmetikos priemones ne pagal paskirtį.

10.7. Pardavėjas neatsako už produkto nuotraukos neatitikimus. Visos prekės užsakinėjamos tik pagal pavadinimą ir papildomai nurodytas ypatybes.

11. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

11.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu. 

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

12.2 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

12.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.